AKTUALNIE POSZUKIWANE STANOWISKA PRACY

Zakłady Mięsne NOWAK Sp. z o.o. Sp. k. to firma o ugruntowanej pozycji na rynku. Zatrudniamy ponad 600 pracowników we wszystkich firmach należących do Grupy NOWAK. Firma powstała w 1991 roku z PASJI i umiłowania do TRADYCJI. Zakłady Mięsne Nowak tworzą ludzie, zgrani w poszczególnych działach, prowadzeni przez leaderów i kierowników, którzy zawsze są silnym wsparciem w dążeniu do wspólnego celu, produkcji wędlin o najwyższej jakości i smaku z oryginalnych receptur Zbigniewa Nowaka.

Chcesz pracować w firmie, która stale się rozwija i doskonali??

Chcesz tworzyć zespół lub być jego częścią??

Prześlij swoje CV na email rekrutacja@zmnowak.pl lub na adres Zakładu:

Dział Personalny, ul. Sportowa 60, 80-180 Jankowo Gdańskie.


Zapraszamy na płatne staże, oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia, nauki zawodu i rozpoczęcia stałej pracy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i dołączenia do naszych zespołów w działach:

 • Biuro Obsługi Klienta (Pruszcz Gdański)
 • Handel/ Eksport
 • Kadry/ Rekrutacja
 • Kontrola Jakości
 • Księgowość
 • Produkcja (Technolog, Operator Maszyn)
 • Utrzymanie Ruchu (Mechanik, Automatyk, Elektryk, Hydraulik)
 • Zakupy (wymagany j. angielski na poziomie C1)

Poszukujemy pracowników na stanowiska:

W związku z tym, że od 25.05.2018 r. obowiązują przepisy tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, szanując Pani/Pana prywatność, jak również dbając o to, aby wiedziała Pani/wiedział Pan kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne Nowak Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 80-180 Gdańsk ul. Knyszyńska 16A/2 (ADO).
 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail rekrutacja@zmnowak.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:
  • prawidłowej realizacji zawartej pomiędzy nami umowy o pracę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa o pracę);
  • realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (nasz obowiązek);
  • wypłaty świadczeń lub pośredniczenia w wypłacie świadczeń nie wynikających wprost z Umowy o pracę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO (ochrona Pani/Pana żywotnych interesów);
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy lub obrony przed takimi roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes); Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może w stosunku do nas skierować, jak również na dbaniu o wysoką jakość pracy poprzez np. kierowanie Pani/Pana na dodatkowe szkolenia, przydatne na danym stanowisku;
  • w pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.
   • Ponadto w zakresie danych o szczególnym charakterze, w szczególności Pani/Pana danych o stanie zdrowia, dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:
 • Do zawarcia Umowy o pracę wymagamy podania przez Panią/Pana danych, które zostały określone w przepisach prawa pracy (jeżeli ich Pani/Pan nie poda, nie zawrzemy Umowy o pracę). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne które nie mają wpływu na zawarcie Umowy o pracę (jednak w takim wypadku wykonywanie Umowy o pracę może być utrudnione np. ze względu na brak pełnych danych kontaktowych).
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 • Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 • W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Bank, w którym posiadamy rachunek bankowy), jak również podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, kadrowe, usługi kurierskie lub pocztowe, szkoleniowe z zakresu BHP oraz innych szkoleń wymaganych lub pożądanych na danym stanowisku lub innym jeszcze podmiotom wskazanym w treści zgody, jak również nasi klienci, kontrahenci oraz ich przedstawiciele.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy o pracę, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy o pracę lub przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później). Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody, rozwiązania Umowy o pracę lub innej przyczyny wskazanej wyrażaniu zgody.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli zaistniałaby taka konieczność, w szczególności w przypadku utrzymywania relacji z kontrahentami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzupełniająca informacja w tym zakresie zostanie Pani/Panu przekazana oddzielnie.
 • wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f;
 • w pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO; jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych o szczególnym charakterze, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

W czasie trwania umowy o pracę wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych (np. danych kadrowych (wysługa lat pracy, stawka wynagrodzeń), danych o czasie pracy, przyznanych nagrodach, potrąceniach, numerach kont dla przelewów bankowych).

Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją prawidłowego wykonywania Umowy o pracę, w tym zdobywania przez Panią/Pana jako pracownika nowych doświadczeń zawodowych, wypłaty dodatkowych świadczeń. Niektóre informacje, w tym o stanie zdrowia, możemy otrzymywać od innych podmiotów, np. podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi medycyny pracy, od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.